Niepubliczna Szkoła w Żelaźnie

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żelaźnie i Niepublicznego Gimnazjum w Żelaźnie

I. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest wewnątrz szkolnym organem, którego celem jest:

1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2.Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3.Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4.Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5.Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

6.Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

II. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

1.Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

2.Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.

3.Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

4.Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów.

5.Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

6.Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijanie własnych zainteresowań.

7.Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.

8.Prawo do opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.

9.Prawo opiniowania pracy nauczycieli (na prośbę Dyrektora).

III. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.

2.Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.

3.Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.

4.Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.

5.Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

6.Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.

7.Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.

8.Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU.


9.Rozstrzyganie sporów między uczniami.

10.Informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze,
apele).


IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.

2.W skład Rad Klasowych Samorządów Uczniowskich wchodzą:

•przewodniczący
•zastępca
•skarbnik
•sekretarz

3.Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym
w terminie do końca września.

4.W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie:

•Uczniowskiego Zarządu Samorządu Uczniowskiego
•Rady Samorządów Klasowych

5.W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

•przewodniczący
•zastępca
•skarbnik
•sekretarz / kronikarz

6.Zarząd SU wybierany jest przez uczniów klas III – V w głosowaniu tajnym według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządu.

7.Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa opiekun SU.

8.W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły, Opiekuna  Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU lub jego członków.

9.Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

10.Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok pracy.

11.Dokumentację Samorządu tworzą:

•plan pracy zatwierdzony przez Zarząd SU na cały rok szkolny
•księga kasowa prowadzona przez skarbnika SU
•kronika szkolna prowadzona przez sekretarza SU
•sprawozdania, protokoły i uchwały sporządzane przez
przewodniczącego

Dokumentacja SU jest nadzorowana przez Opiekuna SU i Dyrektora SP.

12.Regulamin SU uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

13.Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

14.Zarząd SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z Dyrektorem SP w zależności od potrzeb.

15.Spotkania SU odbywają raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej.


V. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszu jest Zarząd w porozumieniu z Opiekunem.


2.Fundusze samorządów mogą być tworzone:

•z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę
•z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez
•z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
•ze sprzedaży artykułów spożywczych i biurowych na miarę potrzeb uczniów
•ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.


VI. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1.Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

2.Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.

3.Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).

4.Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.

5.Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.

6.Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.

7.Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.


VII.OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do obowiązków Opiekuna SU należy:

1.Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

2.Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania funduszami.

3.Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

4.Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w jego działalności.

5.Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.

6.Uczestnictwo w ocenianiu pracy SU dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.

7.Kadencja Opiekuna trwa jeden rok.

8.Wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska zgodnie z ustanowioną ordynacją.


VIII.ORDYNACJA WYBORCZA

1.Wybory do Zarządu SU są tajne i odbywają się w ostatnim tygodniu
maja.

2.W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III – V .

3.Do Zarządu SU kandydują uczniowie wytypowani wcześniej spośród klas III-V przez klasy III–VI, (zgłoszenia do 20 września bieżącego roku szkolnego).

4.Kandydat do Zarządu SU powinien:
•być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym
•umieć współpracować w grupie
•umieć podejmować decyzje, negocjacje
•chętnie działać na rzecz uczniów
•posiadać ocenę co najmniej dobrą z zachowania
•nie mieć problemów w nauce

5.Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci na ulotkach w formacie A4 przedstawiają swoje zdjęcie, informacje o sobie oraz pomysły na swoją działalność w Samorządzie.

6.Kampania trwa do dnia wyborów.

7.Kandydatami na Opiekuna SU są wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV -
VI Szkoły Podstawowej

8.Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja złożona z uczniów klas szóstych wybranych losowo. Zadaniem komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie – w ciągu 24 godzin od ich zakończenia – wyników wyborów.

9.Każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na Opiekuna SU i nie więcej niż trzech głosów na kandydatów do Zarządu SU – głos ważny.

10.W skład Rady SU wchodzą cztery osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Funkcje w Zarządzie przydziela się wg liczby uzyskanych głosów (przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz).

11.Opiekunem SU zostaje nauczyciel z największą liczbą głosów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracowała: mgr Paulina Wiatrowska
Nauczyciel języka polskiego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żelaźnie

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 26.08.2011 r.